THE SHARING

STARTER
BEEF MARMALDE TOAST & SPICY CHICKEN
MAINS
JÆREN SIRLOIN & WEEKLKY CATCH
BÉARNAISE SAUCE & OXTAIL SAUCE
GARLIC BUTTER & TRUFFLE BUTTER
DESSERT
SPRUCE MILLE FEUILLE & STRAWBEYY MOUSSE